Facebook pixel

  Integritetspolicy för Junkyard AB

  Gällande från 180522

  1. Allmänt

  Junkyard behandlar dina personuppgifter i samband med att du besöker och handlar Junkyards webbshop påwww.junkyard.se. För oss är det väldigt viktigt att du känner dig trygg när du använder våra tjänster och Junkyard lägger därför stor vikt vid hur dina personuppgifter hanteras.

  Ansvarig för dina personuppgifter (personuppgiftsansvarig) är:

  Bolag:Junkyard AB

  Organisationsnummer:556603-2107

  Adress:Ladugårdvägen 101,461 70 Trollhättan,Sverige

  E-post:gdpr@junkyard.eu

  Telefon:010-510 05 00

  I denna integritetspolicy vill vi informera dig om hur vi samlar in och behandlar dina personuppgifter. Vi uppmanar dig att läsa denna integritetspolicy noggrant.

  1. Vad är en personuppgift?

  En personuppgift är information om dig eller som pånågot vis kan knytas till dig såsom ditt namn,adress,personnummer,e-postadress och ditt IP-nummer.

  1. Åldersgränser

  För att handla hos Junkyard måste du vara 18 år eller 16 år och ha målsmans samtycke. Du måste vara 18 år för att ansöka om kredit hos Junkyards samarbetspartners. Du kan skapa ett kundkonto hos oss från att du är 13 år. Påkundkontot kan du t.ex. spara önskelistor och ange att du vill ta emot erbjudanden från oss.

  1. Hur och vilken information vi samlar in om dig

  Vi samlar in personuppgifter om dig i följande situationer:

  Vid skapande av ett konto. Om du vill kan du skapa ett kundkonto hos oss. För att skapa ett konto krävs att du lämnar ditt namn och din e-postadress. Det finns även viss frivillig information som du kan lämna om du vill,t.ex. ditt födelsedatum. När du skapar ett kundkonto får du ett unikt kundnummer.  

  Genom att använda junkyard.se. När du besöker junkyard.se samlar vi in och behandlar information om hur du använder våra tjänster,t.ex. hur du rör dig påwebbplatsen och vilka varor du markerat som favoriter. Påwebbplatsen används s.k. cookies. Mer information om dessa finns i vår Cookiepolicy.

  Genom att handla påjunkyard.se. När du genomför ett köp hos Junkyard krävs det att du lämnar ditt namn,e-postadress,adress och mobilnummer för att vi ska kunna leverera dina varor till dig och inte minst för att hindra och motverka bedrägerier (samt under utredning av sådana). Vi kommer även lagra information om dina köp,din orderhistorik och eventuella returer och byten. När du väljer att handla utan kundkonto får du ett unikt kundnummer. Vid genomfört köp kommer du att fåett e-postmeddelande med erbjudande om att skapa ett kundkonto kopplat till ditt kundnummer.

  Genom att anmäla dig till nyhetsbrev. När du anmäler dig till nyhetsbrev krävs att du lämnar din e-postadress. I samband med detta får du ett unikt kundnummer.

  Genom ansökan om fakturaköp. När du ansöker om fakturaköp görs en kreditprövning och i vissa fall en kreditupplysning. Detta sker genom Junkyards samarbetspartner som är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som Junkyard förmedlar. För att genomföra kreditprövningen krävs att du lämnar ditt personnummer.

  1. Hur vi använder dina personuppgifter

  Nedan kan du se hur vi använder dina personuppgifter. För att vi ska ha rätt att behandla dina persongifter krävs det att vi har rätt att behandla dem enligt lag. Nedan kan du se för vilka ändamål vi använder dina personuppgifter och vilket stöd vi har i lag för behandlingen.  

  Vi använder dina personuppgifter:

  1. för att hantera dina köp påjunkyard.se
  2. för att bearbeta dina beställningar och returer
  3. för att skicka dig aviseringar om leveransstatus
  4. för att kontakta dig vid eventuella problem med leveransen av dina varor
  5. för att bearbeta dina betalningar
  6. för att hantera reklamations- och garantiärenden

  Behandling av personuppgifter vid utförande av punkterna a) –f) ovan är nödvändiga för att kunna ingåoch fullgöra avtal med dig.

  Vi använder dina personuppgifter:

  1. för att skapa och hantera ditt konto
  2. för att besvara dina frågor och informera dig om nya eller ändrade tjänster
  3. för att skicka erbjudanden och nyhetsbrev
  4. vid ditt deltagande i tävlingar

  Behandling av personuppgifter enligt punkterna g) –j) ovan sker baserat påett av dig lämnat samtycke. Du har rätt att när som helst ta tillbaka ditt samtycke till behandling.

  Vi använder dina personuppgifter vid användandet och tillhandahållandet av våra tjänster:

  1. vid kontakt med dig
  2. för att analysera,anpassa och förbättra
  3. för statistiska ändamål
  4. för att testa och förbättra våra system
  5. för att hindra missbruk eller olämplig användning
  6. för att skicka dig enkäter som ger dig möjlighet att påverka våra erbjudanden och tjänster
  7. för att skicka erbjudanden och/eller rekommendationer till dig
  8. för att påminna dig om varor du har lämnat i din varukorg

  Behandling av personuppgifter enligt punkterna k) –r) ovan sker för att förbättra din upplevelse av våra tjänster och för att erbjuda dig produkter från vårt sortiment som kan intressera dig baserat påen genomförd intresseavvägning. Du har alltid rätt att invända mot behandling i dessa fall.

  Vi använder dina personuppgifter:

  1. för att tillse att du uppnår den lagstadgade minimiåldern för att genomföra köp online

  Behandling av personuppgifter enligt punkt s) ovan sker med stöd av rättslig förpliktelse.  

  Om du ansöker om fakturaköp lämnar du personuppgifter till våra samarbetspartners. De genomför en kreditprövning som normalt sker genom ett automatiserat beslutsfattande med profilering vilket innebär att dina personuppgifter används för att bedöma din ekonomiska situation och att beslut automatiskt fattas utifrån tillgängliga uppgifter. Det automatiska beslutsfattandet sker inte av Junkyard utan av våra samarbetspartners för fakturaköp. Mer info om hur våra samarbetspartners arbetar med automatiserade beslut hittar du påderas respektive webbplatser: 

  Vi kommer även att framföra specifika erbjudanden baserat pådina personuppgifter och från en analys av ditt användarbeteende,dvs. genom profilering. Du har rätt att när som helst invända mot sådan behandling. Läs mer om detta under avsnitt 13 nedan och i vår Cookiepolicy.

  1. Var vi lagrar din information

  Vi kan komma att överföra dina personuppgifter till våra tjänsteleverantörer som behandlar personuppgifter i länder både inom och utanför EU/EES när de utför tjänster påuppdrag av oss i enlighet med avsnitt 7 nedan. I dessa fall kommer vi att vidta lämpliga skyddsåtgärder.

  1. Med vem vi delar dina personuppgifter

  Dina personuppgifter kan komma att delas med andra bolag inom vår företagsgrupp. Uppgifterna kan även komma att delas med våra tjänsteleverantörer när det krävs för att vi ska kunna tillhandahålla våra tjänster till dig,t.ex. speditörer i samband med leverans av varor,e-postleverantör för distribution av nyhetsbrev,serverhosting,affärspartners inom statistik,reklam och personanpassning,betalningsleverantörer,ärendehanteringssystem och kreditupplysnings- eller inkassobyråer för kreditupplysningskontroller,identitetskontroller och indrivning av fordran. Personuppgifter som överförts till våra tjänsteleverantörer får endast användas av dem för att utföra sina uppgifter.

  Personuppgifter kan även komma att delas för att följa legala eller regulatoriska krav,domstolsbeslut,vid misstanke om brott eller om det är nödvändigt för att uppfylla gällande bestämmelser. Om Junkyard säljs eller överlåts,helt eller delvis,kan personuppgifter komma att överföras till det förvärvande bolaget som del av försäljningen eller överlåtelsen.

  1. Hur du får veta vilken information vi har om dig

  Du har rätt att fåtillgång till de personuppgifter vi behandlar om dig och information om hur vi behandlar dem. Om du har ett kundkonto kan du under ”Min sida”se vilka uppgifter om dig som vi har sparade. Där hittar du även information om dina tidigare ordrar,returer,byten och sparade kreditkort. Om du saknar kundkonto eller vill ha vår hjälp kan du maila oss pågdpr@junkyard.eu såhjälper vi dig.

  I denna integritetspolicy hittar du all information om hur vi sparar och behandlar dina personuppgifter och även vilka typer av personuppgifter som vi kan komma att samla in.  

  1. Hur du (eller vi efter förfrågan) ändrar felaktig information om dig samt rätten att bli bortglömd och begränsad behandling

  Du har rätt att fåfelaktig information om dig själv rättad. Påditt kundkonto under ”Redigera profil”kan du uppdatera informationen vi har om dig.

  Du har även rätt att bli bortglömd,dvs. fådina personuppgifter raderade,bl.a. i de fall dina personuppgifter inte längre är nödvändiga för det syfte de samlades in för. I de fall det finns legala skyldigheter som hindrar Junkyard från att radera alla eller vissa av dina personuppgifter kommer vi inte att kunna radera dina uppgifter under den tid vi är skyldiga att spara dessa.

  I vissa fall har du även rätt att begära begränsning av behandling av dina personuppgifter. Vi kommer dåatt begränsa behandlingen av berörda personuppgifter såatt de inte kan användas i andra syften än för att uppfylla legala skyldigheter.

  Om du vill begära rättelse av felaktig information,fådina personuppgifter raderade eller begränsa behandlingen av dina personuppgifter kan du maila oss pågdpr@junkyard.eu.

  1. Hur vi skyddar dina personuppgifter

  Vi har vidtagit lämpliga säkerhetsåtgärder för att skydda dina uppgifter såatt de inte ska försvinna,ändras eller utsättas för obehörig åtkomst. Vi förbättrar löpande våra säkerhetsåtgärder i enlighet med framstegen och utvecklingen pådet tekniska området.

  För att göra kortköp såsäkra som möjligt,skickas all information i krypterad form. Detta innebär att informationen överförs via en säker anslutning och att dina personuppgifter inte kan läsas av utomstående. För kortköp arbetar vi med ett betalningsombud som hjälper oss att direkt kontrollera med din bank att kortet är giltigt för köp. Vårt betalningsombud bearbetar dina kortuppgifter i enlighet med den internationella säkerhetsstandarden PCI DSS. Detta innebär att säkerheten är mycket hög vid bearbetningen av dina kortuppgifter. När du betalar med kort förbehåller vi oss rätten att utföra en identitetskontroll.

  1. Hur du får ut din data (”dataportabilitet”)

  Du har rätt att fåut vissa av de uppgifter som du har lämnat till oss i ett strukturerat,allmänt använt och maskinläsbart format (förutsatt att de lämnats med stöd av samtycke eller med anledning av avtal där du är part) för eget bruk eller för att ta med dem till en annan personuppgiftsansvarig.

  Om du vill fåut denna information,eller del av den,finns den att hämta påditt kundkonto. Om du inte har ett lösenord kopplat till ditt kundnummer kan du fåett genom att gåin på”glömt lösenord”under fliken ”mitt konto”. Om du vill ha vår hjälp kan du maila oss pågdpr@junkyard.eu.

  I de fall det är tekniskt möjligt kan vi skicka över dina uppgifter direkt till annan personuppgiftsansvarig.

  1. Hur länge vi sparar dina personuppgifter

  Vi sparar dina personuppgifter sålänge som det är nödvändigt för att uppfylla de ändamål de samlades in för. Om du inte har genomfört ett köp (och inte valt att ta emot marknadsföring) under en sammanhängande period om 36 månader kommer vi att avsluta ditt kundkonto.

  När vi inte längre behöver dina personuppgifter för att uppfylla de ändamål de samlades in för kommer vi att radera eller avidentifiera uppgifterna om det inte finns andra legitima skäl till varför vi måste behålla dina personuppgifter under en längre tid. Vi kommer även att behålla dina personuppgifter sålänge det är nödvändigt för att följa gällande lag,för att lösa tvister och för fullgörande av våra avtal.

  1. Om du vill att vi slutar använda dina personuppgifter

  Du har alltid rätt att be oss att sluta att använda dina personuppgifter för marknadsföring eller profilering genom att maila oss pågdpr@junkyard.eu.

  I marknadsföringsmeddelanden via sms och e-post finns en länk direkt i meddelandet för att avsluta marknadsföringen. Du kan även logga in påditt kundkonto och välja hur och om vi ska skicka marknadsföring till dig (under ”Redigera profil”).

  Om du vill avsluta ditt kundkonto påjunkyard.se måste du skicka ett e-mail till gdpr@junkyard.eu och begära det. Ditt konto kommer dåatt raderas inom 30 dagar och du kommer dåinte längre ha tillgång till de personuppgifter som lagrats påkontot. Vi kommer att behålla nödvändiga personuppgifter vid lagkrav pålagring,när det finns andra legitima skäl till varför uppgifterna måste sparas,till exempel obetalda skulder,eller innan vi fullgjort ett avtal med dig,som vid köp.

  1. Rätt att klaga till tillsynsmyndighet

  Datainspektionen är tillsynsmyndighet i Sverige vad gäller personuppgiftsbehandling. Om du tycker att vi pånågot vis har brutit mot gällande lagstiftning om behandling av personuppgifter,har du rätt att klaga hos Datainspektionen.

  1. Cookies

  Information om vilka cookies vi använder,hur de fungerar och vad du kan göra för att påverka cookies hittar du i vår Cookiepolicy.

  1. Länkar

  Påjunkyard.se finns länkar till andra webbplatser. Denna integritetspolicy gäller inte för dessa webbplatser.

  1. Uppdateringar av integritetspolicyn

  Vi kan komma att göra ändringar i denna integritetspolicy. Om vi gör det kommer vi att publicera en ny version påjunkyard.se och ändringarna gäller från och med att den nya versionen finns tillgänglig.  

  1. Ansvarig för personuppgiftsfrågor

  Om du har frågor eller vill veta mer om Junkyards behandling av personuppgifter kan du kontakta oss via e-post pågdpr@junkyard.eu eller via post påJunkyard AB,att:GDPR Ladugårdsvägen 101,461 70 Trollhättan.

  Logga in

  Har du inget konto? Skapa ett >
  Eller
  Glömt lösenord?